Artstudio Logga 3

Köpavtal Artstudio Mediaproduktion

Med kunden avses den som beställer och förvärvar andvändningsrätten av Artstudio Mediaproduktions video,bilder och musik. Detta licensavtal reglerar kundens rättigheter och skyldigheter vid köp av video, bilder o musik från Artstudio Mediaproduktion för allmänna ändamål. Kunden åtar sig att följa dessa villkor i samband med beställning av video,bild(er) musik(en). Efter leverans av video,bild(er) musik(en) har avtal enligt nedanstående villkor ingåtts.

 

§ 1 Äganderätt

Alla Artstudio Mediaproduktions video,bilder och musik skyddas av upphovsrättslagen. Äganderätten till de levererade video, bilderna o musiken är alltid Artstudio Mediaproduktions och respektive upphovsmans även efter förvärv av användningsrätt. Kunden får ej överlåta rätten till video,bild o musik till annan utan att skriftlig överenskommelse därom träffats mellan kunden och Artstudio Mediaproduktion.

 

§ 2 Användning

Kunden förvärvar en personlig ej överförbar, icke-exklusiv rätt att använda video bilderna och musiken. Förändring av en video, bilds o musiks form eller innehåll eller där video, bild o musik ingår som del av annan video, bild och musik, som till exempelvis vid montage, får inte ske utan att ett skriftligt godkännande lämnats för varje enskild video, bild o musikspår och tillfälle.Mindre bildförbättrande åtgärder som bildbeskärning, ljus och kontrastsättning är godkända så tillsvida att de inte förvränger bildens ursprungliga innehåll.Video, bilder och musik från Artstudio Mediaproduktion får under inga omständigheter användas i olagliga, pornografiska, kränkande, obscena, eller i sammanhang som annars kan väcka anstöt eller vara vilseledande.

 

§ 3 Åtaganden

Kunden åtager sig att vidtaga alla nödvändiga åtgärder för att förhindra kopiering eller vidaredistribution av inköpt video,bild och musik.

 

§ 4 Byline

Vid publicering skall fotografens o kompositörens namn anges.

 

§ 5 Personuppgiftslagen (PUL)

Registrerade personuppgifter, inklusive uppgift om behörighet att företräda ett visst företag, kommer att lagras i Artstudio Mediaproduktions kundregister. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut utanför Artstudio Mediaproduktion, för exempelvis marknadföringsändamål. De kan dock komma att användas för Artstudio Mediaproduktions egen marknadsföring, under förutsättning att kunden inte motsatt sig detta. Kunden har enligt lag rätt att få information om de personuppgifter som registrerats om sig själv och att få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade.

 

§ 6

Artstudio Mediaproduktion ansvarar inte i något fall för ekonomiska och andra anspråk från tredje man med anledning av rättigheter knutna till personer, varumärke, eller upphovsrättsligt skyddat verk på beställda bilder.

 

§ 7 Tvist

Eventuella tvister ska föras i svensk domstol enligt gällande svensk lag.